परभणी जिल्हा

परभणी जिल्हा गावानुसार यादी-3 पहा
तालुक्यानुसार 50 हजार रुपये अनुदान यादी दुसरी-तिसरी याद्या दिलेल्या आहेत. आपल्या तालुक्यावरच्या नावावर समोरील बटनावर क्लिक करून आपल्या गावाचे यादी पहा

परभणी येथे क्लिक करा
गंगाखेड  येथे क्लिक करा
जिंतूर  येथे क्लिक करा
मानवत  येथे क्लिक करा
पलम येथे क्लिक करा
पाथ्री येथे क्लिक करा
पुर्णा येथे क्लिक करा
सेलू येथे क्लिक करा
सोनपेठ येथे क्लिक करा

अकोला जिल्हा

अकोला जिल्हा गावानुसार यादी-3 पहा
तालुक्यानुसार 50 हजार रुपये अनुदान यादी दुसरी-तिसरी याद्या दिलेल्या आहेत. आपल्या तालुक्यावरच्या नावावर समोरील बटनावर क्लिक करून आपल्या गावाचे यादी पहा

अकोला येथे क्लिक करा
अकोट येथे क्लिक करा
बाळापुर येथे क्लिक करा
बार्शीटाकळी येथे क्लिक करा
मुर्तीजापुर येथे क्लिक करा

जालना जिल्हा

जालना जिल्हा गावानुसार यादी-3 पहा
तालुक्यानुसार 50 हजार रुपये अनुदान यादी दुसरी-तिसरी याद्या दिलेल्या आहेत. आपल्या तालुक्यावरच्या नावावर समोरील बटनावर क्लिक करून आपल्या गावाचे यादी पहा

अंबड  येथे क्लिक करा
बदनापूर  येथे क्लिक करा
भोकरदन  येथे क्लिक करा
घनसावंगी  येथे क्लिक करा
जाफराबाद येथे क्लिक करा
जालना  येथे क्लिक करा
मंठा  येथे क्लिक करा
परतूर येथे क्लिक करा

वाशीम जिल्हा

वाशीम जिल्हा गावानुसार यादी-3 पहा
तालुक्यानुसार 50 हजार रुपये अनुदान यादी दुसरी-तिसरी याद्या दिलेल्या आहेत. आपल्या तालुक्यावरच्या नावावर समोरील बटनावर क्लिक करून आपल्या गावाचे यादी पहा

वाशिम येथे क्लिक करा
रिसोड येथे क्लिक करा
मनोरा येथे क्लिक करा
मंगळूर पीर येथे क्लिक करा
मालेगाव येथे क्लिक करा
कारंजा येथे क्लिक करा

बीड जिल्हा

बीड जिल्हा गावानुसार यादी-3 पहा
तालुक्यानुसार 50 हजार रुपये अनुदान यादी दुसरी-तिसरी याद्या दिलेल्या आहेत. आपल्या तालुक्यावरच्या नावावर समोरील बटनावर क्लिक करून आपल्या गावाचे यादी पहा

अंबाजोगाई येथे क्लिक करा
आष्टी येथे क्लिक करा
बीड येथे क्लिक करा
धारूर येथे क्लिक करा
गेवराई येथे क्लिक करा
केज येथे क्लिक करा
माजलगाव येथे क्लिक करा
परळी येथे क्लिक करा
पाटोदा येथे क्लिक करा
शिरूर कासार येथे क्लिक करा
वडवणी येथे क्लिक करा